OWG

logo22

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA PREFABRYKATY Z BETONU OGNIOTRWAŁEGO

Gwarancja materiałowa:
Gwarantujemy, że dane techniczne naszych materiałów odpowiadają danym zawartych w kartach technicznych.
Gwarancja trwałości użytkowania:
Standardowa gwarancja na dostarczone przez nas materiały wynosi 12 miesięcy od daty instalacji materiałów u klienta końcowego. W zależności od miejsca i warunków eksploatacji okres gwarancji może ulec zmianie. Gwarancja wygasa jednak najpóźniej 12 miesięcy po instalacji materiałów, jeżeli uruchomienie urządzenia nie miało miejsca po jej zakończeniu.
Gwarancja jest wyłączona jeżeli wada powstała na skutek użytkowania pieca niezgodnie z instrukcją obsługi pieca lub naruszenia przez użytkownika warunków określonych w niniejszym dokumencie.
Warunki gwarancji trwałości użytkowania:
Instalacja materiałów została wykonana zgodnie z dokumentacją.
Dotrzymano warunków użytkowania zgodnych z tymi, które były podstawą tej oferty. W szczególności dotyczy to maksymalnej temperatury procesowej, atmosfery pieca, trybu pracy pieca, ilości wyłączeń w ciągu roku.
Wyłączanie i ponowne uruchamianie pieca musi być zgodne z instrukcją dostawcy.
Przebieg finalnego suszenia i wygrzewania prefabrykatów w piecu odbędzie się według naszej instrukcji i musi być w całości rejestrowany.
Temperatura w poszczególnych strefach pieca podczas jego pracy musi być rejestrowana. Jakiekolwiek reklamacje bez przedstawienia udokumentowanych zapisów temperatury nie będą uwzględnione.
Przynajmniej raz w roku i podczas każdego postoju wymagane jest wykonanie przeglądu i konserwacji wyłożenia ogniotrwałego, w tym usunięcie powstałej w trakcie eksploatacji pieca zendry.
Gwarancja trwałości użytkowania nie zawiera:
Uszkodzeń mechanicznych,
Normalnego zużycia i uszkodzeń nie mających wpływu na prawidłowe funkcjonowanie wyłożenia,
Normalnego skurczu,
Uszkodzeń i szkód podczas transportu.
Dostawy kompensujące:
W przypadku uznania gwarancji, Metimpex zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć nowe prefabrykaty do zamawiającego w celu wykonania naprawy (dotyczy okresu gwarancji). Termin gwarancji na dostarczone w ramach kompensacji materiały jest identyczny z terminem danej gwarancji. Ilość prefabrykatów dostarczonych w ramach gwarancji nie może być większa niż ilość prefabrykatów zamówionych w reklamowanym zamówieniu. Koszt reklamacji nie może przekroczyć 100% wartości reklamowanego zamówienia. Złożenie reklamacji nie stanowi podstawy do zmiany warunków płatności. Wybór pomiędzy wymianą, naprawą lub zwrotem ceny zakupu należy do dostawcy.
Całkowita odpowiedzialność dostawcy (Metimpex) wobec klienta w związku z jakąkolwiek stratą wynikającą z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszeniem jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub innych przypadków, ogranicza się do wymiany, naprawy lub zwrotu ceny zakupu odpowiednich produktów i / lub usług, według uznania dostawcy. Wszelkie dalsze szkody, w szczególności utrata zysków, a także szkody pośrednie i wtórne, są wykluczone.

W przypadku występowania jakichkolwiek uszkodzeń winniśmy zostać natychmiast poinformowani.